فعالیت در زمینه انتشار کتابهای فنی کاربردی، کتابهای سبز، کتابهای فن یاد، کتابهای شفا، کتابهای کشاورزی، علمی-آموزشی و غیره می‌باشد.