از آنجائی که دستیابی به هدفهای تعلیم و تربیت اسلامی در زمینه نشر آثار مورد نیاز جامعه آموزش و پرورش و تامین حداکثر نیازهای آموزشی و تربیتی و پرورش قوه خلاقیت و ذوق هنری دانش آموزان ، تنها از راه آموزش و نشر کتابهای درسی به تنهایی مقدور نمیباشد و از طرفی دانش آموزان و معلمان مناطق دور دست کشور، نیاز مبرم به مطالب خواندنی و منابع مطالعاتی دارند و همچنین از آنجائیکه افزایش سطح معلومات و ارتقای تخصص و مهارتهای حرفه ای معلمان و کارشناسان همواره مورد توجه خاص وزارت آموزش و پرورش است ، انتشارات مدرسه بمنظور جبران کمبودهای مزبور و با توجه به اهداف و اصول تعیین شده ، درسال ١٣٦١ در دفتر انتشارات کمک آموزشی آغاز به کارکردو در حد امکانات موجود آن زمان اقدام به انتشارکتابهای کمک آموزشی نمود و در تاریخ ١٥/٨/١٣٦٨ به شکل یک انتشارات مستقل با تجدید تشکیلات و سازمان به ثبت رسید و دوره جدید فعالیت خود را با وسعت و عمق بیشتری ادامه داد.