این مؤسسه تحقیقات بنیادی و کاربردی فیزیک در زمینه اتمی و مولکولی و ماده چگال انجام می دهد . این مؤسسه در شبکه وسیعی از واحدهای تحقیقاتی و آزمایشگاهها کار می کند و بیش از ۳۰۰۰ دانشمند در آن مشغول بکارند .