پایگاه آموزش الکترونیکی مدرسه و آموزش دروس دبیرستان از قبیل فیزیک، شیمی و ...، دوره فنی و حرفه ای و غیره می‌باشد.