این سایت مربوط به انجمن فیزیک اروپا است. در این سایت می توانید با اعضاء انجمن آشنا شوید و از برنامه های آنها مطلع شوید.