اخبار روزانه در مورد تازه های کتاب و نشریه و خدمات الکترونیک در اختیار کاربران قرار می‌دهد.