دیکشنری پارس شامل فرهنگ کامپیوتر، فرهنگ لغات، پیوندها و غیره می‌باشد.