لرستان با مساحت 28157 کیلومتر مربع در غرب کشور پهناور ایران واقع و7/1 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است . این استان با بیش از 1740000 نفر جمعیت 6/2 درصد جمعیت کشور را دارا می باشد . بنابراین استان لرستان از حیث مساحت و نیز جمعیت رتبه چهاردهم را بین استانهای کشور حائز گردیده است. استان لرستان دارای 9 شهرستان ، 26 بخش ، 23شهر، 83 دهستان و 2750 آبادی مسکونی می باشد . استان لرستان با دارا بودن 7/1 درصد از مساحت کل کشور ، 6/2 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است که از نظر هر دو شاخص رتبه چهاردهم میان استانهای کشور می باشد . این استان بطور کلی 5/3 درصد کل شهرستانهای کشور ، 2 درصد کل شهرها و 3/2 درصد از کل جمعیت شهری و 1/3 درصد از کل جمعیت روستایی را در خود جای داده است .