مهمترین وظایف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان را می توان به شرح زیر بیان نمود‌: <br /> ـ برنامه ریزی ، بودجه ریزی ، نظارت . هماهنگی و ارزشیابی از برنامه ها وفعالیتهای استان. ـ برپائی تعامل همه جانبه و توسعه ای با دستگاههای اجرایی مرتبط برای سرعت بخشیدن به عملیات ، تحقق برنامه ها و بودجه ها ،‌ارتقای کیفیت و پاسخگو کردن امور گوناگون ـ انجام فعالیتهای مختلف د رزمینه تصمیم گیری ، تصویب ، هدایت ، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی وتوسعه استان . ـ شناخت قابلیت ها و مزیت ها ی نسبی استان و ایجاد زمینه های لازم برای تشویق وتوسعه سرمایه گذاری در امور اقتصادی ، تولیدی واجتماعی . ـ هدایت و پشتیبانی تخصصی واطلاعاتی دستگاههای اجرایی محلی . ـ بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان وایجاد زمینه تشــویق ســرمایه گذاری در امور اشتغالزا. ـ مطالعه ، بررسی و شناخت نارسایی ها و مشکلات دستگاههای اجرایی استان در امور مدیریت و منابع انسانی واجرای سیاستها و خط مشی های آموزشی کارکنان دولت درسطح استان.