این سایت شامل معرفی منطقه، خدمات و سرویسهای موجود، آمار عملکرد و نظرسنجیها و اخبار شاخص منطقه می‌باشد.