موسسه غیر انتفاعی اطلاعات پزشکی و درمان از راه دور می‌باشد که این سایت به معرفی موسسه و پزشکان و بیمارستانها و ... می‌پردازد.