اگر در جستجوی همتای ورزشی خود دررشته‌ی گلف هستید ، فردی که از نظر گروه سنی و هم‌چنین میزان مهارت در زمینه‌ی گلف با شما برابر باشد ، با ورود به این سایت و پرداختن هزینه‌ای معقول به شما معرفی خواهد شد. شبکه‌ی اینترنتی Couple Golf جامعه‌ی گلف‌بازان سراسر جهان محسوب می‌گردد. در این سایت افراد به ارائه‌ی نظرات خود پرداخته و منابعی خواهند یافت تا به مهارت‌های خود در رشته‌ی گلف بیفزایند و در جهت بهبود وضعیت آن بکوشند.