شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پزشکی گسترش (فاوا پزشکی گسترش) با سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی برای توسعه فن آوری اطلاعات (IT) در حوزه پزشکی تاسیس شده است. اهداف و فعالیتهای شرکت فاواپزشکی گسترش بر تولید نرم افزاهای پزشکی در سه زمینه اصلی بنا شده است: آموزشی ، کاربردی ، تحقیقاتی.