این سایت یک فروشگاه الکترونیکی است که به صورت مرجع فروشگاهی ایرانی تبدیل شده که نتیجه سالها تحقیق و جمع آوری اطلاعات و کار فروشگاهی در این زمینه بوده است.