این سایت یکی از نمایشگاههای الکترونیکی ایران می‌باشد.