این فروشگاه شامل نرم افزارهای ایرانی ، نرم افزارهای خارجی ، نرم افزارهای مهندسی ، بازی ها ، کارتهای اینترنت و تلفن و سایر نرم افزارها می‌باشد.