این سایت به معرفی متخصصین، خدمات، فهرست داروها، اخبار، بیمارستانها، سایتهای مرتبط، آدرس، شماره های تماس و امکان ارتباط با مؤسسه می‌پردازد.