سازندگان جهانی عناصر دارویی را در ایران نمایندگی می کند. شامل مواد شیمیایی خام برای داروسازی، کنترل کیفیت دارو، داروهای دامپزشکی، فروش و .... می‌باشد.