نگرش» نشریه ای است نظری- اجتماعی که زیر نظر هیات نگارندگان و بصورت گاهنامه منتشر می شود.هدف «نگرش» عبارتست از طرح اندیشه ها و پژوهش هایی که در راستای جامعه گرایی عدالتخواهانه، آزادی، دمکراسی، نوگرایی دمکراتیک و دفاع از منافع زحمتکشان ایران است.