شرکت شهرکتاب در سال 1375(1995) با هدف گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تسهیل دسترسی به منابع خارجی تاسیس گردید.