اهداف و وظائف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را برمبنای قانون تأسیس آن میتوان در چهار گروه تقسیم کرد :<br /> الف – تلاش در جهت ارتقاء دانش فنی، گسترش فن آوری های جدید در بخش کشاورزی، افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی.<br /> ب - تلاش در جهت ساماندهی اشتغال مهندسین کشاورزی از طریق صدور پروانه اشتغال برای واحدهای خدمات مشاوره ای و مهندسین کشاورزی.<br /> ح - حمایت از تشکلهای صنفی وتولیدی بخش.<br /> د - نظارت بر فعالیتهای صنفی و حرفه ای اعضاء سازمان و تلاش در جهت ارتقاء اخلاق حرفه ای به منظور دستیابی به اهداف سازمان ازطریق تدوین واجراء مقررات وآئین نامه های نظارتی.