این سایت متعلق به خبرگزاری عربی سوریه است که به سه زبان عربی، انگلیسی و فرانسه طراحی شده است.