اولین کانون تفکر ثبت شده ملی در وزارت علوم و تحقیقات وفناوری می‌باشد.نقطه آغازین این‌حرکت‏, توسعه فرهنگی و فکری کشور است. این شرکت می‌کوشد تا در جایگاه یک ”کانون تفکر“, به تولید فکر و اندیشه در حوزه‌های مختلف فرهنگی, اجتماعی, صنعتی, اقتصادی و عمرانی, دفاعی و فناورانه (با تکیه بر پژوهش‌های گسترده و عمیق) بپردازد.