اندیشکده صنعت و فناوری در واقع یک کانون تفکر است که در بهار ۱۳۷۷ و ابتدا با عنوان &quot;گروه مهندسان مشاور هوایی&quot; تأسیس شده است. آصف تاکنون پروژه‌های مطالعاتی گوناگونی را به سفارش سازمان‌های مختلف دولتی، به‌ویژه سازمان محترم صنایع هوایی نیروهای مسلح، انجام داده است.<br /> عنوان این موسسه از ابتدای سال ۱۳۸۲ و با جلب موافقت وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری به اندیشکده صنعت و فناوری (آصف) تغییر یافته است. این تغییر عنوان، نشانه گسترش فعالیت‌های آصف به کلیه حوزه‌های صنعت و فناوری است.