این سایت به معرفی کتابخانه ملی کشور مالزی می‌پردازد.