این سایت به معرفی کتابخانه ملی و آرشیو کانادا می‌پردازد.