این سایت به معرفی کتابخانه ملی کشور فرانسه می‌پردازد.