این سایت به معرفی کتابخانه ملی عربستان سعودی می‌پردازد.