این سایت به معرفی کتابخانه ملی کشور ترکیه می‌پردازد.