بیمارستان آتیه یک مجموعه کاملاً خصوصی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر ارزشیابی سالیانه بر کیفیت ارائه خدمات آن نظارت دارد. این بیمارستان طی دو سالی که ارزشیابی شده است، گواهینامه ارزشیابی درجه یک را به خود اختصاص داده است.