از فعالیتهای این مؤسسه انتشاراتی می توان به شناساندن زبان و نهضت فرهنگی اسپرانتو اشاره کرد که با استقبال همگانی روبه‌رو شده و گوشه هایی از دستاوردهای تاریخی ایرانیان، به یاری این زبان، به جهانیان معرفی گشت.<br /> در این حال، انتشارات عطایی بر آن است تا با بهره گیری از دانش روز با استفاده از «اینترنت» و «ایمیل» پیوند و رابطه‌ی گسترده تری با خوانندگان و پژوهشگران برقرار کند.