شرکت داروسازی سبحــان در ســال 1355 از وزارت صنایع و معــادن وقت موافقت اصولی گرفته و با مشــارکت و دانـش فنی کمپانی سیباگایگــی (نوارتیس فعلی ) طراحی و ساخته شده و در اواخــر سال 1360 راه انــدازی شـد . نام قبلی این شرکت سوئیران بوده ولـی در خرداد سال 1364 به شرکت داروسازی سبحان تغییر نـام یافت .