موسسه تحقیقات واکسن و سرم رازی یک موسسه شناخته شده در زمینه مرکز تحقیقات امراض دام فعالیت خود را از سال ۱۹۲۵ آغاز کرده است.