دایره المعارف ایرانیکا توسط دانشجویان ایرانی دانشگاه کلمبیا گردآوری شده است.