این سایت از سال ۲۰۰۱ تا اکنون به گردآوری مجموعه‌ عکسهای شهرهای ایران پرداخته است.