این سایت شامل اطلاعات و اخباری درباره ورزش ایران و جهان می باشد.