مركز مطالعات‌ مدیریت‌ و بهره‌ وری‌ ایران‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ در سال‌1372 با موافقت‌ اصولی‌ شورای‌ عالی‌ گسترش‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ تأسیس‌ ودر سال‌ 1375 موافقت‌ قطعی‌ آن‌ شورا را دریافت‌ نمود تا در راستای‌ استقلال‌ و خود كفائی‌ایران‌ پشتوانه‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ مناسبی‌ برای‌ سازمانهای‌كشور بوده‌ و مدیران‌عالی‌ كشور را در شناسائی‌ و حل‌ مشكلات‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ یاری‌ رساند.