شرکت آرن تولید کننده گیاهان و صمغ های بین المللی گلهای خشک و انواع کلکسیون گیاهان تولید کننده انواع حنا قرمز و غیره است.