شرکت تک ماکارون به منظور ایجاد یک واحد صنعتی پیشرفته بی نظیر در خاورمیانه و ایران فعالیتهای خود را جهت تولید اشکال گوناگونی از ماکارونی در سال ۱۳۷۳ آغاز نمود.