سال 1273 با احداث اولین كارخانه قند در كهریزك صنعت قند كشـــــور پایه گذاری گردید ولی به واسطه اعمال نظركشورهای خارجی بهره برداری از كارخانه مذكور تا سال 1310 به تعویق افتاد.چغندركاری در ایران در سال 1310 آغاز و اولیــــن محصـول آن بصورت42 تن شـكردركـارخانه قـند كهریزك تولید گردید.بموازات افزایش مصرف قندوشكر كارخانه های جدید احداث, كشت چغندرقند توسعه یافت .