جستجو در اینترنت ، در زمینه های خواندن اخبار، روزنامه، بررسی قیمتهای سهام و... از طریق این جستجوگر امکان پذیز است.