به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش كالاهای متروكه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و كالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی كه بر اثر احكام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیك، جریمه و تعریز مالی، صلح، هبه و نیز سایر اموالی كه در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملك و یا تصرف دولت درآمده و یا در می‌آید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی كه در این قانون سازمان نامیده می‌شود به صورت شركت دولتی تشكیل و طبق این قانون و آئین‌نامه‌های آن و مقررات مربوط به شركتهای دولتی اداره می‌شود.