این سایت به معرفی رستورانهای ایرانی موجود در سراسر جهان و امكان تماس با آنها را برقرار می‌سازد.