این سایت به معرفی ایران و کلیه مراکز و سازمان هایی که به ایران مرتبط است می‌پردازد.