این سایت به معرفی مؤسسه كار کشور ژاپن (JIL) می‌پردازد.