این سایت به معرفی كمیسیون روابط كار (ایرلند) (LRC) می‌پردازد.