این سایت به معرفی مؤسسه كار کشور كره (KIL) می‌پردازد.