این سایت به معرفی مؤسسه جهانی كارآفرینی (GEI) می‌پردازد.