تحولات سریع و غیر قابل پیش بینی در امر اطلاع رسانی و فناوری های آن ضرورت راه اندازی شبکه اطلاع رسانی و ایجاد پایگاه ویژه اطلاعات کار را بعنوان پل ارتباطی بین کارشناسان ، اساتید و پژوهشگران با سازمان بین المللی کار ILO و سایر منابع مطالعاتی مرتبط در سطح جهان اجتناب ناپذیر می سازد.