این کتابخانه از غنی ترین مراکز نگهداری و استفاده از کتب علمی، فنی و مهندسی کشور می باشد که همگام با ۱۵ کتابخانه اقماری و با کمک پرسنل متخصص و مجرب زمینه ساز ارائه خدمات اطلاع رسانی می باشد.